ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ทำเนียบบุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย

ตัวชี้วัดที่ 9.การเปิดเผยข้อมูล

  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
      1) โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
      2) อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ
      3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    9.1.2 การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      4) ข้อมูลการติดต่อ และ ช่องทางการถาม-ตอบ รับฟังความคิดเห็น
      5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

  9.2 การบริหารงาน
    9.2.1 แผนดำเนินงาน
      6) รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน

    9.2.2 การปฏิบัติงาน
      7) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

    9.2.3 การให้บริการ
      8) คู่มือการให้บริการประชาชน
      9) E-Service
      10) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
    9.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      12) ข้อมูลเงินกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

    9.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      13) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
      14) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    9.4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      15) หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนากำลังพล

  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    9.5.1 การส่งเสริมความโปร่งใส
      16) ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      

ตัวชี้วัดที่ 10.การป้องกันการทุจริต


  10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    10.1.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      17) ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
      18) การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

    10.1.2 การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
      19) การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
      20) การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
      21) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

    10.1.3 ระบบการรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ
      22) การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

  10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    10.2.1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
      23) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      24) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6 จังหวัดสงขลา ฐานข้อมูลหน่วยงานองรัฐ
                 
รัฐบาลไทย   กระทรวงการต่างประเทศ   กระทรวงแรงงาน   INTERPOL   ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
                 
ITA   e-service   Q&A   นโยบายคุกกี้   นโยบายความเป็นส่วนตัว